US Non – Immigrant Visa Lawyers – Bangkok, Thailand

วีซ่าประเภทชั่วคราว

บุคคลที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว คุณต้องแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า คุณไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศอเมริกาอย่างถาวร

วีซ่าประเภทชั่วคราวนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่านักลงทุน เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการที่จะเข้าประเทศอเมริกาของคุณจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าวีซ่าประเภทใดที่คุณเหมาะสมกับคุณ

โทรมาเพื่อนัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เบื้องต้นฟรีกับทนายความที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐ:
กรุงเทพฯ: + 66 9 5 164 9101
ชิคาโก: +1 847-882-1992
1Visa Consulting Co., Ltd.