Inadmissibility Lawyers – Bangkok, Thailand

การขอยกเว้น หรือ Waivers

หากเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสหรัฐตัดสินว่าไม่ให้ท่านได้รับวีซ่าโดยอาศัยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้ ท่านสามารถร้องขอยกเว้นโทษ ในการขอเข้าประเทศสหรัฐได้

  • เหตุเกี่ยวกับสุขภาพ
  • เหตุเกี่ยวกับคดีอาญา
  • ทุจริต หรือบิดเบือนความจริงในข้อมูลที่ใช้พิจารณาการขอวีซ่า
  • เป็นสมาชิกในกลุ่มเผด็จการ
  • ลักลอบขนคนเข้าประเทศ
  • ถูกตัดสินให้ได้รับโทษทางแพ่ง
  • ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศ 3 หรือ 10 ปี เนื่องจาก การอยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐในครั้งก่อน

โดยทั่วไป ผู้ร้องต้องแสดงให้เห็นว่าว่า ญาติที่เป็นพลเมืองสหรัฐจะได้รับความโศกเศร้าอย่างแสนสาหัส หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

ประเทศสหรัฐ โดยต้องแสดงหลักฐานสนับสนุนเหตุดังกล่าวด้วย โดยการขอยกเว้นโทษ ให้เข้าเมืองนั้นสามารถขอได้กับวีซ่าทั้งประเภทถาวร และชั่วคราว

Unlawful Presence Waivers

ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2013 ผู้ร้องขอวีซ่าประเภทถาวรที่เป็น คู่สมรส บุตร หรือ บุพการีของพลเมืองสหรัฐสามารถยื่นขอมาตรการชั่วคราวนี้ได้

กระบวนการนี้อนุญาตให้เพียงบุคคลที่ต้องการได้รับการยกเว้นโทษ จากการอยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐให้ยื่นคำร้องขอยกเว้นโทษ ในประเทศสหรัฐก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเข้าสัมภาษณ์วีซ่าถาวรในสถานทูต หรือสถานกงสุลในต่างประเทศ

มาตรการการขอการยกเว้นโทษ นี้เป็นการลดระยะเวลาที่ผู้อพยพ ไม่ว่าจะเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย หรือ อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตตามวีซ่า และครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐจะต้องแยกจากกัน ปัจจุบันมีผู้อพยพจำนวนมากที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและต้องกลับประเทศของตน ต้องรอเวลาในการอนุมัติคำขอยกเว้นโทษ จากต่างประเทศซึ่งทำให้ญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐในได้ความทุกข์

ในขณะนี้ ผู้อพยพที่ถูกห้ามเข้าประเทศโดยอาศัยเหตุที่อยู่ภายในประเทศอเมริกาโดยผิดกฎหมายอาจอาศัยอยู่กับญาติในขณะที่ดำเนินกระบวนการคำร้องขอยกเว้นโทษ

โปรดจำไว้ว่า ท่านต้องเป็นญาติใกล้ชิด(Immediate relative) ของพลเมืองสหรัฐ โดยเหตุที่ถูกปฏิเสธต้องมาจากการที่ผู้ยื่นคำร้องนั้นเคยเข้าประเทศผิดกฎหมาย และต้องแสดงให้เห็นว่า หากคำร้องถูกปฏิเสธจะส่งผลให้ญาติเช่นนั้นได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส

ผู้อพยพไม่ต้องถูกให้ออกนอกประเทศจนกว่า คำร้องขอยกเว้นโทษ จะได้รับอนุมัติ ในกรณีนี้ต้องกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับวีซ่า หรือหากคำตอบของทาง USCIS คือ “ไม่” อย่างน้อยผู้ยื่นคำร้องจะได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องติดอยู่นอกประเทศเป็นเวลา 3 หรือ 10 ปี และสามารถยื่นคำร้องใหม่ได้ เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้

โทรมาเพื่อนัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เบื้องต้นฟรีกับทนายความที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐ:
กรุงเทพฯ: + 66 9 5 164 9101
ชิคาโก: +1 847-882-1992
1Visa Consulting Co., Ltd.