Immigrant Investor Visa / EB-5 Visa Lawyers – Bangkok, Thailand

วีซ่า EB-5 นั้นเป็นวีซ่าประเภทถาวรที่ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาโดยมีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร หากคำขอวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำร้องและครอบครัวจะได้รับสถานะเป็นผู้อาศัยถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีกำหนดเงื่อนไข 2 ปีด้วยกัน ผู้ถือวีซ่า และครอบครัวต้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ลบเงื่อนไขออกภายในเวลา 90 วันก่อนครบกำหนด 2 ปี

ผู้ยื่นคำร้องขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องเป็นการจัดตั้ง”องค์กรทางการค้าขึ้นใหม่”
  • การสร้างหรือรักษา งานเต็มเวลา อย่างน้อย 10 ตำแหน่ง สำหรับชาวอเมริกัน บุคคลผู้มีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร หรือผู้อพยพที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทั้งนี้ ต้องไม่ใช่ ตัวเอง คู่สมรส บุตรหรือ คนต่างด้าวที่ถือวีซ่าชั่วคราวต่างๆ
  • ต้องการลงทุนจำนวนเงินขั้นต่ำ
    • เงินลงทุนขั้นต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น $ 1,000,000
    • พื้นที่เป้าหมายการจ้างงาน (TEA); การว่างงานที่สูงหรือพื้นที่ชนบท: การลงทุนขั้นต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น $ 500,000

ทั้งนี้ วีซ่าประเภทนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการขอ Labor certification

โทรมาเพื่อนัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เบื้องต้นฟรีกับทนายความที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐ:
กรุงเทพฯ: + 66 9 5 164 9101
ชิคาโก: +1 847-882-1992
1Visa Consulting Co., Ltd.